Ottmar Hitzfeld

Ottmar Hitzfeld

3.92 ปี

สถิติ


ใบอนุญาต UEFA Pro ของ สวิตเซอร์แลนด์
ตำแหน่งสุดท้าย:

 • ใบอนุญาตการฝึกสอน:

  เสร็จอิมเมจ

  เกษียณแล้ว

  สัญชาติ

  กำหนดเวลา: 01 ก.ค. 2014
  เกมส่วนใหญ่สำหรับ:
  Basel

  ข้อมูลโปรไฟล์

  เสร็จสมบูรณ์
  73

อายุ

โอนในฐานะผู้เล่น

เยอรมนี
ปลายทาง เยอรมนี

การย้ายผู้เล่นทั้งหมด

 

 • ø ระยะเวลาของการฝึกสอนในฐานะโค้ช:
  01 กรกฎาคม 1983
  ทบทวนอาชีพการฝึกสอน

 

ลูเซิร์น
เล่น:

Ottmar Hitzfeld

เก็ตตี้อิมเมจ

สโมสรปัจจุบัน
สิ้นสุดอาชีพ:

สโมสรเดิม :
Coach

27 ธันวาคม 2559

5 กรกฎาคม 2017

11 กันยายน 2017

29 สิงหาคม 2017

23 มกราคม 2565

9 เมษายน 2019

10 สิงหาคม 2016

27 มิถุนายน 2017

21 ธันวาคม 2559

26 ธันวาคม 2559

22 ธันวาคม 2017

27 กุมภาพันธ์ 2020

20 สิงหาคม 2016

19 กรกฎาคม 2017

28 ธันวาคม 2559

25 เมษายน 2017

27 เมษายน 2017

23 เมษายน 2022

10 กุมภาพันธ์ 2017

20 มกราคม 2017

16 กุมภาพันธ์ 2017

15 กุมภาพันธ์ 2017

19 สิงหาคม 2016

4 กรกฎาคม 2017

19 มกราคม 2017

23 สิงหาคม 2017

3 พฤศจิกายน 2017

14 กุมภาพันธ์ 2017

20 พฤษภาคม 2016

31 สิงหาคม 2016

16 สิงหาคม 2019

26 พฤษภาคม 2020

26 สิงหาคม 2016

24 พฤศจิกายน 2017

29 กันยายน 2559

14 กันยายน 2559

5 กรกฎาคม 2564

24 ธันวาคม 2559

12 ธันวาคม 2017

3 พฤษภาคม 2017

12 มิถุนายน 2017

12 พฤษภาคม 2019

23 พฤษภาคม 2016

6 ตุลาคม 2017


thoughts on “Ottmar Hitzfeld

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *