Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и

Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и

คาดการณ์เหตุฉุกเฉิน ประเมินผลที่ตามมาจากเหตุฉุกเฉิน ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล...

สุขภาพทางจิตวิญญาณ สุขภาพกาย สุขภาพสังคม ส่วนประกอบทั้งหมดต้อง...

การ บ้าน:
วรรค 8.2.
คำถามและภารกิจ
สุขภาพของมนุษย์แต่ละคน

ในบรรดาปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือปัจจัยทางพันธุกรรม โอ...

กิจกรรมมอเตอร์ โภชนาการที่มีเหตุผล การชุบแข็งและทำความสะอาดร่างกาย...

ปัจจัยทางจิตวิญญาณเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ประกอบด้วย
ความเข้าใจในสุขภาพว่าเป็นความสามารถในการสร้างความดี
ความเข้าใจเรื่องสุขภาพเพื่อพัฒนาตนเอง
ความเข้าใจเรื่องสุขภาพในฐานะความสามารถในการแสดงความเมตตาและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่สนใจ
การกำหนดวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี (การรู้ว่าวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีคืออะไร แต่การเป็นผู้นำนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง)
ระดับอิทธิพลของปัจจัยทางจิตวิญญาณต่อสุขภาพคือ 50%
สุขภาพของมนุษย์แต่ละคน

สุขภาพส่วนบุคคลคือสุขภาพของสมาชิกทุกคนในสังคม แนวคิดเรื่องสุขภาพ...

คาดการณ์เหตุการณ์ฉุกเฉิน
ประเมินผลที่ตามมาจากเหตุฉุกเฉิน
ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
สุขภาพสังคมเป็นความสามารถของบุคคลในการปรับตัวในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่มนุษย์สร้างขึ้น และสังคม ทำได้โดยทักษะ: พระราชบัญญัติ
สุขภาพมนุษย์ส่วนบุคคล
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลเป็นแนวคิดที่กำหนดสุขภาพของเขา มันขึ้นอยู่กับ...

ความอยู่ดีมีสุขเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ทุก
ด้าน สุขภาพมนุษย์
จิตวิญญาณ
สอดคล้องกับจิตใจ สติปัญญา อารมณ์
สังคม
สะท้อนความสามารถของบุคคลในการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมจริง (ธรรมชาติ ที่มนุษย์สร้างขึ้น สังคม)
ทางกายภาพ
สัมพันธ์กับความสามารถทางกายภาพด้วย ความสมบูรณ์ของร่างกายและอายุขัยของเขา

โลโก้บริษัท
คำถามและงาน สุขภาพส่วนบุคคลของมนุษย์…” onclick=”aa_changeSlideByIndex(14, 0, true)”>

โลโก้บริษัท

สุขภาพส่วนบุคคลความเป็นอยู่ที่ดีทางร่างกายจิตวิญญาณและสังคม
ครูผู้จัดงานความปลอดภัยในชีวิต
Degtyarev A.I.
/

ปัจจัยทางจิตวิญญาณเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เขา...

สุขภาพส่วนบุคคลคือสุขภาพของสมาชิกทุกคนในสังคม แนวคิดเรื่องสุขภาพรวมถึงความสามารถในการทำกิจกรรมของบุคคล ซึ่งทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น รุ่งเรืองขึ้น และบรรลุการตระหนักรู้ในตนเองในระดับที่สูงขึ้น

ความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลเป็นแนวคิดที่กำหนดสุขภาพของเขา ขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกาย จิตวิญญาณ และสังคม ไม่มีโรคใดจำกัดอยู่เพียงร่างกายและจิตใจเท่านั้น ในขณะเดียวกัน พื้นฐานของสุขภาพก็เป็นองค์ประกอบทางจิตวิญญาณเพิ่มมากขึ้น

ในบรรดาปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือปัจจัยทางพันธุกรรม ส่งผลต่อทุกด้านของการพัฒนาทางกายภาพของเรา นี่คือความโน้มเอียงที่จะเป็นโรคและการปรากฏตัวของข้อบกพร่องทางกายภาพที่มีมา แต่กำเนิด ระดับอิทธิพลของพันธุกรรมที่มีต่อสุขภาพสูงถึง 20%
สุขภาพของมนุษย์แต่ละคน

ท่ามกลางปัจจัยทางสังคม จำเป็นต้องแยกแยะสถานะของสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของสถานการณ์อันตรายและฉุกเฉินต่างๆ องค์กรในการปกป้องประชากรจากผลที่ตามมา และระดับของการรักษาพยาบาลที่มีอยู่ โดยรวมแล้วมีผลต่อสุขภาพ 30%
สุขภาพของมนุษย์แต่ละคน

สุขภาพส่วนบุคคล ความผาสุกทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ป...

การบ้าน:<br /> คำถามและการบ้าน บุคคล สุขภาพของมนุษย์...

ความเป็นอยู่ที่ดีเกี่ยวข้องกับทุกด้านของชีวิตมนุษย์สุขภาพส่วนบุคคลของมนุษย์ ...

กระบวนการคิด การรับรู้ของโลกรอบข้าง การปฐมนิเทศในโลกรอบข้าง วิญญาณ ...

ท่ามกลางปัจจัยทางสังคม จำเป็นต้องแยกแยะสถานะของสิ่งแวดล้อม อิทธิพล ...

แต่ละคนมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของตนเอง ผลงานดี...
มาตรา 8.2.

สุขภาพส่วนบุคคล ความผาสุกทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ป...

- นี่คือความมั่งคั่งที่มอบให้กับทุกคนในตอนแรก และฉันอยากให้มันเป็น TEMA
ของนิสัยที่ไม่ดี

คุณค่าชีวิต

อิทธิพลของปัจจัยทางกายภาพ สังคม และจิตวิญญาณที่มีต่อมัน

ระดับอิทธิพลของปัจจัยทางจิตวิญญาณต่อสุขภาพ
ของโรค หนึ่งในสี่ - จากโรคปอด และถ้าเป็นเช่นนั้น
ส่วนประกอบจะกำหนดสถานะทั่วไปของสุขภาพของมนุษย์?

แจกการ
บ้าน
:  

                                                           

 ระบุ
สถานะของความสมบูรณ์ของร่างกาย สังคม และจิตใจ แทนที่จะ
เขียนคำแต่ละคำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำ

การ ชุบแข็ง
และเรื่องนี้สะท้อนชีวิตจริง

อาชีพ

ส่งผลกระทบต่อทุกด้านของการพัฒนาทางกายภาพของเรา นี่คือความโน้มเอียงที่จะ

3.Shaping
บอกฉันว่าคำถามคืออะไร? ชีวิตคืออะไร?

โรคและความบกพร่องทางร่างกายที่มีมา แต่กำเนิด ระดับของอิทธิพล
คือ 50%

ในคอลัมน์ "ฉัน" - "น่าสนใจ" 

หากบุคคลให้ความสำคัญกับเงิน

ในกรณีฉุกเฉิน

มีการจัดลำดับ

บางท่านให้ครอบครัวมาก่อน แต่ผู้ป่วยจะมี
ตัวชี้วัด ได้อย่างไร

ลำดับที่ 24 5.03.18 OBZH เกรด 8

อาหาร

1.วันนี้

คำถามสำหรับนักเรียน:

2.อะไร

ยอมรับ

การศึกษา

สมาชิกทุกคนในสังคม แนวคิดเรื่องสุขภาพรวมถึงกิจกรรม 

หิว หนาว เครียด

สาเหตุคืออายุขัยต่ำ โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ชายในรัสเซียจะมีชีวิตอยู่จนถึง
วันพุธ 20%

ให้คะแนนบทเรียน

ระหว่างเรียน

สถานะของ OS ผลกระทบจากสถานการณ์อันตรายและฉุกเฉินต่างๆ ขององค์กร
อาจเหลือเพียง 102 ล้านคนเท่านั้น

- คำโกหกและคำใบ้เป็นบทเรียนสำหรับเพื่อนที่ดี มีความจริงบางอย่างในเทพนิยายทุกเรื่อง

กำหนดแนวคิดเรื่องสุขภาพ -สิ่งเหล่านี้
เป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงรายการไว้เป็นสามกลุ่ม: การนอนหลับ ความหิว น้ำตาลในเลือด ความดัน

โดยการปฐมนิเทศ
บุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเขา บรรลุความดีที่
ยอดเยี่ยมและมีความสุข

ทำงาน

ตามเวลา

-ส่งเสริม

สิ่งที่ค่านิยมชีวิตได้เลือกและสิ่งที่
เป็นอยู่ที่ดี

กีฬาเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายอย่างหนักซึ่งเป็น
นิทานสำหรับผู้ป่วย อยากรู้ว่าความรู้สึก ความคิด คำถาม จะเป็นอย่างไรต่อไป

เป้า:

คุณมีแบบสอบถามอยู่บนโต๊ะ คุณต้องเลือกสี่


คิดกระทำ

สิ่งแวดล้อม

สัมภาษณ์นักเรียน.

ชีวิต

อาหารเย็น

 ระดับความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานของวิถีชีวิต ที่มีสุขภาพดี เกี่ยวกับสุขภาพ ทำอย่างไรจึงจะบรรลุผลสูงในการเล่นกีฬา?

ทำงาน

คนที่มีสุขภาพดี

คิดใหม่ทัศนคติของคุณที่มีต่อส่วนบุคคล                                                     

7.2

เขียนทุกอย่างที่คุณชอบในชั้นเรียน

"ปริมาณสุขภาพ"

สุขภาพทางสังคมคือความสามารถของบุคคลในการ
จัดเรียงลำดับจากมากไปน้อย

การจราจร

ในคอลัมน์ "M" - "ลบ"
ชีวิต

20
%

และทำความสะอาดร่างกาย

ระดับ วัตถุประสงค์
ของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องในชีวิตของบุคคล เพื่อ
สุขภาพที่ดีขึ้นอยู่กับ


อายุ 57 ปี ผู้หญิง - 71-72 ปี

สั้นๆ

เครื่องยนต์

วัตถุประสงค์ของการสำรวจ: เพื่อระบุลำดับความสำคัญของค่านิยมชีวิตและ
เพื่อนำไปสู่การก่อตัวของ "I-concept" ในเชิงบวก

อสังหาฯแต่ป่วยก็เลยแยกทรัพย์สมบัติเพื่อ

อสังหาริมทรัพย์

การจากลากับคนใกล้ชิดและที่รักเราขอให้พวกเขาดีและแข็งแรง

คนเดียว
กับความมั่งคั่งของคุณและสนุกกับชีวิต?

กรรมพันธุ์ต่อสุขภาพได้ถึง 20%

 ห้าสิบ%

อะไรคือปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อสภาวะสุขภาพของมนุษย์?

ความรู้ (7 นาที)

 ทำความเข้าใจ
กับคำว่า "ชีวิตที่มีความสุข" และเขียนสิ่งที่คุณคิด: "ชีวิตที่มีความสุข -

ฟัง

ส่วนประกอบทั้งหมด
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่น่าสงสัยทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้ในบทเรียนและ
ประเภทของแรงงาน อื่น ๆ

9

พ่อแม่จะเกิดมาเป็นลูกที่แข็งแรง? และพ่อแม่เหล่านี้จะมีความสุขหรือไม่?

นี่คือ .... (สุขภาพ มิตรภาพ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ฯลฯ)”

การศึกษาอันทรงเกียรติ

หนาว อารมณ์ เครียด


ในคอลัมน์ "P" - โรค"บวก" เพิ่มขึ้น 2 เท่า; บุคคลที่สามทุกคนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
ในประเทศของเรา ประมาณ 150 ล้านคน ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าภายในปี 2050 เรา ควร
ใส่อะไรเป็นอันดับแรกในคุณค่าของชีวิต?

บุคคลนั้นมีการศึกษาที่ดีเยี่ยม งานที่ได้รับค่าตอบแทนสูง หรือ
สุขภาพเช่นนั้นหรือไม่?

เงิน

รุ่งเรือง รุ่งโรจน์
มากขึ้นบรรลุระดับที่สูงขึ้นของการตระหนักรู้ในตนเอง

ปัจจัยทางจิตวิญญาณเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของสุขภาพและ

สิบ

ครู:

บวกหรือลบน่าสนใจ

กิจกรรม

น้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต

6

นอนหลับอารมณ์

ปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือการถ่ายทอดทางพันธุกรรม สุขภาพ และ
ความเป็นอยู่ของบุคคลนั้นได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ ในหมู่พวกเขา การ
ศึกษาทัศนคติที่อดทนต่อกันและกัน ความสนใจในเรื่อง;

สุขภาพเป็นความสามารถในการสร้างความดี;

ตำแหน่ง แต่เขาป่วย 300 วันต่อปี ใครต้องการผู้เชี่ยวชาญเช่นนี้?

และเข้าใจสุขภาพว่าเป็นทั้งคุณค่าส่วนบุคคลและสังคม

แปด

กำหนดแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพของเขา ขึ้นอยู่กับความรู้ทางกายภาพ จิตวิญญาณ และ
ความรู้ใหม่

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ชีวิต-สุขภาพ.

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

บริการ. โดยรวมแล้วมีผลต่อสุขภาพ 30%

ประเมิน

ความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลคือ
บอกฉันที คุณค่าชีวิตสำหรับคุณคืออะไร?

เหตุฉุกเฉิน

ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่มนุษย์สร้างขึ้น และสังคม สำเร็จแล้ว

2. การ ตรวจสอบ
ค่านิยมที่คุณคิดว่ามีค่าในวันนี้และ
สำหรับสิ่งนี้คุณต้องพัฒนาคุณสมบัติที่จำเป็นหลายประการในตัวคุณ จำเป็นต้อง
เขียนทุกสิ่งที่คุณไม่ชอบในบทเรียน

สุขภาพส่วนบุคคลของบุคคล ร่างกาย จิตวิญญาณ และสังคมของเขา

 คำพูดของครู

กรรมพันธุ์  

กระบวนการ
ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหานี้ คำถามกับครู

สุขภาพ

ข้อยกเว้น

มีการจัดหาสุขภาพทางจิตวิญญาณ:

การฟัง?

ฟื้นสุขภาพที่หายไป แต่คุณไม่สามารถซื้อได้ เขาจะสามารถใช้ประโยชน์
จากปีที่ผ่านมาจำนวนผู้ชายที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
กำหนดความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับสุขภาพส่วนบุคคลของบุคคลและแสดง
ให้โลกภายนอก

สุขภาพเป็นความสามารถในการพัฒนาตนเอง

ส่วนประกอบของสุขภาพ

ความเป็นไปได้ของบุคคลที่อนุญาตให้เขาปรับปรุงชีวิตของเขาทำให้
มีสุขภาพดีเป็นความสามารถในการเมตตาและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่สนใจ;

1.
สุขภาพ เพราะนี่คือเงื่อนไขหลักและรับประกันความอิ่มและความสุข

สุขภาพส่วนบุคคลคือสุขภาพ

สุขภาพ

บุคคลไม่เพียงไม่แนะนำ แต่ยังทนไม่ได้ คนนี้ได้ไหม

แบบสำรวจนักเรียน:

สุขภาพขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและการกระทำของตนเอง

ผลกระทบฉุกเฉิน

และความสามารถในการผ่อนคลาย

ท่ามกลางปัจจัยทางสังคมจำเป็นต้องเน้น

คิด
อย่างอื่น)

(ผลไม้)

เกี่ยวกับสมาคม

อาหาร

ทักษะ:

คุณต้องการอนาคตเช่นนี้หรือไม่?

มีเหตุผล

๓. ซึ่ง
ควรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ทรัพย์สินไม่เพียงแต่ของแต่ละคน แต่ของทั้งสังคมด้วย ในการประชุม การ
ปกป้องประชากรจากผลที่ตามมาและระดับการรักษาพยาบาล
ที่มีอยู่ถือเป็นสุขภาพส่วนบุคคล

ดำเนินต่อไป จากนั้นในอีก 20-25 ปีข้างหน้า รัสเซียจะกลายเป็นประเทศที่มีแม่ม่ายป่วยเรื้อรัง

1.
สุขภาพสังคมคืออะไร

การดูแลสุขภาพ 10%

องุ่น
แห่งการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพ (การรู้ว่าวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีคืออะไร แต่การเป็นผู้นำนั้นสมบูรณ์

ตัวชี้วัดอัตนัย

มีโรคมากมายในโลกและมากกว่า 1,000 โรคที่รักษาไม่หาย ตัวอย่างเช่น:

จ่ายสูง

การผสมผสาน
ของชีวิต

ความรู้ความเข้าใจ
มีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์

สุขภาพเป็น
สถานที่ชั้นนำที่ทรงคุณค่าซึ่งครอบครองโดยร่างกาย สังคมและจิตวิญญาณ

เพียงแค่ไม่มีโรคหรือความบกพร่องทางร่างกาย

คุณค่าพื้นฐานของมนุษย์ เพื่อพัฒนาแนวคิดของผู้เรียนว่า

มีสุขภาพร่างกาย:

ของการอธิบายชีวิตที่มีความสุขคือ - ความสุข
ภาพลักษณ์
ของโลกรอบตัว

คาดการณ์
ความเจริญ ประกอบด้วย:

โรคเอดส์ ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็ง เป็นต้น

ฉันต้องการเริ่มบทเรียนด้วยคำถามง่ายๆ คุณรักชีวิตไหม คุณ

 Outline on the subject: พื้นฐานของความปลอดภัยในชีวิต

   ครูประเภทสูงสุด Kostyuk G.N.

หัวข้อ: สุขภาพส่วนบุคคลของบุคคล แก่นแท้ทางร่างกาย จิตวิญญาณ และสังคมของเขา

คลาส: 8 "เอ"

ประเภทบทเรียน: รวมกัน

ระยะเวลา: 45 นาที

อุปกรณ์ : อุปกรณ์มัลติมีเดีย, การ์ดงาน

ขั้นตอนหลักของบทเรียน:

 1. ช่วงเวลาแห่งการจัด (2 นาที)
 2. แบบทดสอบความรู้ (10 นาที)
 3. การก่อตัวของความรู้ใหม่ (20 นาที)
 4. แก้ไขวัสดุใหม่ (5 นาที)
 5. การสะท้อนกลับ (5 นาที)
 6. สรุปบทเรียน การบ้าน (3 นาที)

เป้า:

 1. -สร้างเงื่อนไขในการทำความคุ้นเคยกับปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์

งาน:

- มีส่วนช่วยในการสร้าง "I-concept" ในเชิงบวก

- มีส่วนร่วมในการศึกษาทัศนคติที่อดทนต่อกันและกันความสนใจในเรื่องนั้น

- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์

                                               ระหว่างเรียน

1. ช่วงเวลาขององค์กร

2. แบบทดสอบความรู้ (7 นาที)

1. วันนี้ฉันต้องการเริ่มบทเรียนด้วยคำถามง่ายๆ คุณรักชีวิตไหม บอกฉันได้ไหมว่าคำถามคืออะไร? ชีวิตคืออะไร?

ชีวิตคือความมั่งคั่งที่มอบให้กับทุกคนตั้งแต่เริ่มต้น และฉันอยากให้มันสวยงามและมีความสุขจริงๆ

ไตร่ตรองคำพูด: “ชีวิตที่มีความสุข” และเขียนสิ่งที่คุณคิด: “ชีวิตที่มีความสุขคือ .... (สุขภาพ มิตรภาพ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ฯลฯ)”

ข) เขียนในสมุดบันทึก

คำอธิบายที่มักพูดบ่อยๆ เกี่ยวกับชีวิตที่มีความสุขคือสุขภาพชีวิตที่มีความสุข

สุขภาพคืออะไร?

สุขภาพคือสภาวะที่สมบูรณ์ทางร่างกาย สังคม และจิตใจ และไม่ใช่เพียงการไม่มีโรคหรือความทุพพลภาพเท่านั้น 

ทำงานเป็นคู่. งานสมาคม.

สำหรับตัวอักษรแต่ละตัวของคำนี้ ให้เขียนคำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำให้บุคคลมีสุขภาพแข็งแรง

พวกบอกฉันว่าคุณค่าชีวิตของคุณคืออะไร?

คุณมีแบบสอบถามอยู่บนโต๊ะ คุณต้องเลือกค่าสี่ค่าที่คุณคิดว่ามีค่าในวันนี้และจัดเรียงจากมากไปน้อย

วัตถุประสงค์ของการสำรวจ: เพื่อระบุลำดับความสำคัญของค่านิยมชีวิตในหมู่นักเรียน

เลขที่ คุณค่าชีวิต
หนึ่ง เงิน
2 การศึกษา
3 งานที่ได้ค่าตอบแทนสูง
สี่ ครอบครัว
5 อาชีพ
6 สุขภาพ
7 อสังหาริมทรัพย์
แปด การศึกษาอันทรงเกียรติ
9 งานอันทรงเกียรติ
สิบ กีฬา

แบบสำรวจนักเรียน:

มีการเลือกค่านิยมชีวิตอะไรและเรียงลำดับอย่างไร

สัมภาษณ์นักเรียน.

ครู: มีโรคมากมายในโลกและมากกว่า 1,000 โรคที่รักษาไม่หาย ตัวอย่างเช่น โรคเอดส์ ไวรัสตับอักเสบซี มะเร็ง เป็นต้น

หากบุคคลให้ความสำคัญกับเงิน อสังหาริมทรัพย์ แต่ป่วย เขาก็แยกทางกับความมั่งคั่งของเขาโดยไม่เสียใจ เพื่อที่จะได้สูญเสียสุขภาพกลับคืนมา แต่คุณไม่สามารถซื้อได้ เขาจะสามารถใช้ความมั่งคั่งและสนุกกับชีวิตได้หรือไม่?

ครู: บุคคลมีการศึกษาที่ดีเยี่ยม งานหรือตำแหน่งที่มีรายได้ดี แต่เขาป่วย 300 วันต่อปี ใครต้องการผู้เชี่ยวชาญเช่นนี้?

ครู: พวกคุณบางคนให้ครอบครัวมาก่อน แต่พ่อแม่ที่ป่วยจะคลอดลูกที่แข็งแรงได้อย่างไร? และพ่อแม่เหล่านี้จะมีความสุขหรือไม่?

ครู: กีฬาเกี่ยวข้องกับการออกแรงอย่างหนัก ซึ่งไม่เพียงไม่แนะนำสำหรับผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังทนไม่ได้อีกด้วย บุคคลดังกล่าวสามารถบรรลุผลลัพธ์สูงในการเล่นกีฬาได้หรือไม่?

คำถามสำหรับนักเรียน: สิ่งที่ควรวางเป็นอันดับแรกในคุณค่าชีวิต?

สุขภาพเป็นทรัพย์สินที่ทรงคุณค่าไม่เพียงแต่สำหรับแต่ละคนแต่สำหรับทั้งสังคม ในการพบปะสังสรรค์กับคนใกล้ชิดและคนที่รักเราขอให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีเพราะเป็นเงื่อนไขหลักและรับประกันชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุข

3. การก่อตัวของความรู้ใหม่

วันนี้ฉันจะไม่กำหนดหัวข้อของบทเรียนด้วยตัวเอง ในการกำหนดหัวข้อของบทเรียนให้เปิดวิดีโอ
แสดงวิดีโอในหัวข้อ "สุขภาพส่วนบุคคลของมนุษย์"

 1. หัวข้อของบทเรียนของเราคืออะไร?

พวกเขากำหนดหัวข้อของบทเรียน: "สุขภาพส่วนบุคคลของบุคคลสาระสำคัญทางกายภาพจิตวิญญาณและสังคมของเขา

 (บันทึกหัวข้อบทเรียนลงในสมุดจด)

คุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับหัวข้อนี้

วัตถุประสงค์: สุขภาพส่วนบุคคลคืออะไร? สุขภาพทางจิตวิญญาณร่างกายและสังคมสำหรับบุคคลคืออะไร?

การนำเสนอเนื้อหาโปรแกรม

สุขภาพส่วนบุคคลคือสุขภาพของสมาชิกทุกคนในสังคม แนวคิดเรื่องสุขภาพรวมถึงความสามารถในการทำกิจกรรมของบุคคล ซึ่งทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น รุ่งเรืองขึ้น และบรรลุการตระหนักรู้ในตนเองในระดับที่สูงขึ้น

ฟังนิทาน. อยากรู้ว่าความรู้สึก ความคิด คำถามหลังฟังจะเป็นอย่างไร?

 คำพูดของครู

เทพนิยายเป็นเรื่องโกหกและเป็นคำใบ้เป็นบทเรียนสำหรับเพื่อนที่ดี มีความจริงบางอย่างในเทพนิยายทุกเรื่อง และเรื่องนี้สะท้อนชีวิตจริง

ประเทศของเรามีประมาณ 150 ล้านคน ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าภายในปี 2050 อาจมีพวกเราเหลืออยู่ประมาณ 102 ล้านคนเท่านั้น

สาเหตุหนึ่งคืออายุขัยต่ำ โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ชายในรัสเซียมีอายุยืนยาวถึง 57 ปี ผู้หญิง - 71-72 ปี

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ชายที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า บุคคลที่สามทุกคนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ทุกคนที่สี่จากโรคปอด และหากเป็นเช่นนี้ต่อไป ใน 20-25 ปี รัสเซียจะกลายเป็นประเทศของหญิงม่ายป่วยเรื้อรัง

 คุณต้องการอนาคตเช่นนี้หรือไม่?

ความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลเป็นแนวคิดที่กำหนดสุขภาพของเขา ขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกาย จิตวิญญาณ และสังคม

ส่วนประกอบทั้งหมดจะต้องมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

มีสุขภาพร่างกาย:

กิจกรรมมอเตอร์

โภชนาการที่มีเหตุผล

ชุบแข็งและทำความสะอาดร่างกาย

ละเว้นนิสัยไม่ดี

ผสมผสานประเภทของงาน

เวลาและความสามารถในการพักผ่อน

มีการจัดหาสุขภาพทางจิตวิญญาณ:

กระบวนการคิด

ความรู้รอบตัว

การปฐมนิเทศในสิ่งแวดล้อม

สุขภาพทางสังคมคือความสามารถของบุคคลในการปรับตัวในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่มนุษย์สร้างขึ้นและทางสังคม ทำได้โดย:

คาดเหตุฉุกเฉิน

ประเมินผลที่ตามมาจากเหตุฉุกเฉิน

ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

ดำเนินการในกรณีฉุกเฉิน

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์และความเป็นอยู่ที่ดี ในหมู่พวกเขาสถานที่ชั้นนำถูกครอบครองโดยร่างกายสังคมและจิตวิญญาณ

ท่ามกลางปัจจัยทางสังคม จำเป็นต้องแยกแยะสภาวะของสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของสถานการณ์อันตรายและฉุกเฉินต่างๆ องค์กรในการปกป้องประชากรจากผลที่ตามมา และระดับการรักษาพยาบาลที่มีอยู่ โดยรวมแล้วมีผลต่อสุขภาพ 30%

ปัจจัยทางจิตวิญญาณเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ประกอบด้วย:

 •  ความเข้าใจเรื่องสุขภาพเป็นความสามารถในการสร้างความดี
 •  ความเข้าใจเรื่องสุขภาพเพื่อพัฒนาตนเอง
 •  ความเข้าใจเรื่องสุขภาพในฐานะความสามารถในการแสดงความเมตตาและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่สนใจ
 •  การกำหนดวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี (การรู้ว่าวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีคืออะไร แต่การเป็นผู้นำนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง)

ระดับอิทธิพลของปัจจัยทางจิตวิญญาณต่อสุขภาพคือ 50%

ในบรรดาปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือปัจจัยทางพันธุกรรม ส่งผลต่อทุกด้านของการพัฒนาทางกายภาพของเรา นี่คือความโน้มเอียงที่จะเป็นโรคและการปรากฏตัวของข้อบกพร่องทางกายภาพที่มีมา แต่กำเนิด ระดับอิทธิพลของพันธุกรรมที่มีต่อสุขภาพสูงถึง 20%

แต่ละคนมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของตนเอง การได้รับสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นกระบวนการต่อเนื่องในชีวิตของบุคคล ในการทำเช่นนี้ คุณต้องพัฒนาคุณสมบัติที่จำเป็นหลายประการ จำเป็นต้องคิดใหม่ทัศนคติของเราต่อสุขภาพส่วนบุคคลและเข้าใจสุขภาพว่าเป็นคุณค่าส่วนบุคคลและทางสังคม

การสะท้อน

1. สุขภาพส่วนบุคคลคืออะไร

2. องค์ประกอบใดบ้างที่กำหนดสถานะทั่วไปของสุขภาพของมนุษย์?

3. อะไรคือปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสภาวะสุขภาพของมนุษย์?

บวกหรือลบน่าสนใจ 

ในคอลัมน์ "P" - "บวก" ทุกสิ่งที่คุณชอบในบทเรียนนั้นเขียนขึ้น

ในคอลัมน์ "M" - "ลบ" ทุกสิ่งที่ไม่ชอบในบทเรียนจะถูกบันทึก

ในคอลัมน์ "ฉัน" - "น่าสนใจ" ให้พอดีกับข้อเท็จจริงที่น่าสนใจทั้งหมดที่คุณได้เรียนรู้ในบทเรียนและสิ่งอื่นที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับปัญหานี้ คำถามถึงครู

ให้คะแนนบทเรียน

5. การบ้าน:  

7.2

กำหนดความเข้าใจสั้น ๆ เกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์แต่ละคนและแสดงอิทธิพลของปัจจัยทางกายภาพ สังคม และจิตวิญญาณที่มีต่อสุขภาพ

สัญญาณหลักของการเจ็บป่วยทางกาย (ในกรณีที่ไม่มีอาการทางคลินิก เช่น มีไข้ ปวดหัว ฯลฯ) คือ:
- รบกวนการนอนหลับ -
ขาดความอยากอาหาร
- การทำงานของระบบย่อยอาหารไม่ดี;
- ความไม่มั่นคงในการออกกำลังกาย
-ฟันไม่ดี
- ผิวที่ไม่แข็งแรง
รู้สึกเหนื่อยและอ่อนแอทั่วไป

ต้านทานโรค

และพักผ่อน ถูกสุขอนามัย

สัญญาณหลักของสุขภาพร่างกายไม่ดี (ในกรณีที่ไม่มีอาการทางคลินิก ...
-daily…” onclick=”aa_changeSlideByIndex(6, 0, true)”>

NutritionMental…” onclick=”aa_changeSlideByIndex(2, 0, true)”>
social entity” onclick=”aa_changeSlideByIndex(0, 0, true)”>
รวมถึง s…” title=”สุขอนามัยส่วนบุคคลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี .
to…” title=”ส่วนสำคัญของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีคือการขจัดนิสัยที่ไม่ดี:

เราสามารถตั้งชื่อสัญญาณสุขภาพจิตของบุคคลดังต่อไปนี้: -
การเคารพตนเอง;
- ความสามารถในการเอาตัวรอดจากความล้มเหลว
-ความเป็นอิสระ;
- การจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ
- การดูแลผู้อื่น
- ความสัมพันธ์ที่สะดวกสบายกับผู้อื่น

สุขภาพจิต

สุขภาพส่วนบุคคล</p> <div> <p>สุขภาพเป็นอันดับต้น ๆ <br>ที่บุคคล<br>ต้องปีนขึ้นไปเอง</p> <p> I. Brekhman</p> </div> < p>ส...
มันรวมถึง…” onclick=”aa_changeSlideByIndex(3, 0, true)”>
Primary Tasks…” onclick=”aa_changeSlideByIndex(5, 0, true)”>
จิตวิญญาณและ

สัญญาณสุขภาพจิตของมนุษย์สามารถระบุได้ดังต่อไปนี้:</p> <div> <p>แนะนำให้แปรงฟันวันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 3 นาที<br>งานหลักของสุขอนามัยช่องปากของแต่ละบุคคลคือการขจัดสิ่งที่ไม่ - คราบพลัคแร่ธาตุด้วยความช่วยเหลือของทุกอย่างก่อนอื่นยาสีฟันและแปรง </p> <p>การดูแลช่องปาก</p> </div> <p>-ล้างเท้าก่อนนอน </p> <div> <p>ตำนานเกี่ยวกับประโยชน์ของแอลกอฮอล์<br>1. แอลกอฮอล์ช่วยแก้หวัด<br>2. แอลกอฮอล์เพิ่มความอยากอาหาร<br>3. แอลกอฮอล์เป็นการยกระดับจิตใจ <br>5. แอลกอฮอล์ช่วยลดความเครียด<br>6. แอลกอฮอล์ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น<br>8. แอลกอฮอล์บรรเทาความกลัว<br>9. แอลกอฮอล์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแคลอรีสูง<br>10. แอลกอฮอล์ทำให้หลอดเลือดขยายตัว <br>11. แอลกอฮอล์อุ่น <br>12. แอลกอฮอล์ช่วยรักษาภาวะซึมเศร้า<br>13. แอลกอฮอล์นั้นดีต่อหัวใจ <br>14. แอลกอฮอล์ช่วยในการดำเนินธุรกิจ<br>15. แอลกอฮอล์ทำความสะอาดร่างกายของสารพิษ<br>16. แอลกอฮอล์ขจัดรังสีออกจากร่างกาย<br>17. แอลกอฮอล์ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้<br>18. แอลกอฮอล์เสริมสร้างมิตรภาพ<br>19. แอลกอฮอล์ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ พรสวรรค์ - คุณจะไม่ดื่มเหล้า!<br>20. แอลกอฮอล์สร้างภาพลักษณ์ของผู้ชายที่แข็งแรงและเป็นผู้ใหญ่<br>21. การดื่มมากเป็นอันตราย การดื่ม "ตามวัฒนธรรม" มีประโยชน์</p> <p>ไม่มีวิธีใดที่จะดีไปกว่าการเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ... " I. Romashkin </p> <p>แอลกอฮอล์</p> </div><p>ถึง... แอลกอฮอล์ทำความสะอาดร่างกายของสารพิษ<br>16. แอลกอฮอล์ขจัดรังสีออกจากร่างกาย<br>17. แอลกอฮอล์ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้<br>18. แอลกอฮอล์เสริมสร้างมิตรภาพ<br>19. แอลกอฮอล์ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ พรสวรรค์ - คุณจะไม่ดื่มเหล้า!<br>20. แอลกอฮอล์สร้างภาพลักษณ์ของผู้ชายที่แข็งแรงและเป็นผู้ใหญ่<br>21. การดื่มมากเป็นอันตราย การดื่ม "ตามวัฒนธรรม" มีประโยชน์</p> <p>ไม่มีวิธีใดที่จะดีไปกว่าการเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ... " I. Romashkin </p> <p>แอลกอฮอล์</p> </div><p>ถึง... แอลกอฮอล์ทำความสะอาดร่างกายของสารพิษ<br>16. แอลกอฮอล์ขจัดรังสีออกจากร่างกาย<br>17. แอลกอฮอล์ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้<br>18. แอลกอฮอล์เสริมสร้างมิตรภาพ<br>19. แอลกอฮอล์ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ พรสวรรค์ - คุณจะไม่ดื่มเหล้า!<br>20. แอลกอฮอล์สร้างภาพลักษณ์ของผู้ชายที่แข็งแรงและเป็นผู้ใหญ่<br>21. การดื่มมากเป็นอันตราย การดื่ม "ตามวัฒนธรรม" มีประโยชน์</p> <p>ไม่มีวิธีใดที่จะดีไปกว่าการเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ... " I. Romashkin </p> <p>แอลกอฮอล์</p> </div><p>ถึง... แอลกอฮอล์สร้างภาพลักษณ์ของผู้ชายที่แข็งแรงและเป็นผู้ใหญ่<br>21. การดื่มมากเป็นอันตราย การดื่ม "ตามวัฒนธรรม" มีประโยชน์</p> <p>ไม่มีวิธีใดที่จะดีไปกว่าการเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ... " I. Romashkin </p> <p>แอลกอฮอล์</p> </div><p>ถึง... แอลกอฮอล์สร้างภาพลักษณ์ของผู้ชายที่แข็งแรงและเป็นผู้ใหญ่<br>21. การดื่มมากเป็นอันตราย การดื่ม "ตามวัฒนธรรม" มีประโยชน์</p> <p>ไม่มีวิธีใดที่จะดีไปกว่าการเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ... " I. Romashkin </p> <p>แอลกอฮอล์</p> </div><p>ถึง...

โภชนาการต้องเป็นไปตามข้อกำหนดพื้นฐานสามประการ:
ความเพียงพอทางโภชนาการ
สมดุลทางโภชนาการ
อาหาร.
กฎโภชนาการรวมถึง:
การบัญชีสำหรับการใช้พลังงานในร่างกาย
การบัญชีตามฤดูกาลในด้านโภชนาการ
การบัญชีสำหรับความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์
การบัญชีอุณหภูมิอาหาร ฯลฯ

โภชนาการที่เหมาะสม

สุขภาพคือสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ไม่ใช่แค่การไม่มีโรคเท่านั้น
องค์ประกอบของสุขภาพ
พันธุกรรม
20%
สิ่งแวดล้อม
20%
การดูแลสุขภาพ
10%
ไลฟ์สไตล์
50%

หน่วยงานทางสังคม">

-อาบน้ำอุ่นทุกวันก่อนนอน 2.เพิ่มแอลกอฮอล์...

สุขอนามัยส่วนบุคคลเป็นองค์ประกอบสำคัญของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี
ประกอบด้วย: ระบบการ
ปกครองประจำวันที่มีเหตุผล สุขอนามัย
ของร่างกาย
เสื้อผ้า
สุขอนามัย รองเท้า สุขอนามัย

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่หากปฏิบัติตามกฎสุขอนามัยมีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ได้ถึง 100 ปีหรือมากกว่านั้น

ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยมีความสำคัญมากเพราะหากไม่มีข้อกำหนดดังกล่าว เป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุภารกิจหลักของการพัฒนาคนอย่างครอบคลุมและกลมกลืน การรักษาสุขภาพที่ดีและกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นเวลาหลายปี และการเตรียมประชากรให้พร้อมสำหรับการทำงานที่มีประสิทธิผลสูง

สุขอนามัย

539

04/16/2018

ที่บุคคลนั้น

การสูบบุหรี่เป็นปัญหาสังคมของสังคมทั้งสำหรับผู้สูบบุหรี่และสำหรับ ...

ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับเสื้อผ้ามีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแลกเปลี่ยนความร้อนและก๊าซของร่างกายกับสิ่งแวดล้อมตามปกติ

สุขอนามัยเสื้อผ้า

สุขภาพส่วนบุคคล<br />คอลเลกชัน...

การสูบบุหรี่เป็นปัญหาสังคมของสังคมทั้งในส่วนที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ ประการแรก ปัญหาคือการเลิกบุหรี่ ประการที่สอง คือ การหลีกเลี่ยงอิทธิพลของสังคมการสูบบุหรี่และไม่ถูก "ติด" กับนิสัยของพวกเขา และเพื่อรักษาสุขภาพของตนเองจากผลิตภัณฑ์การสูบบุหรี่ เนื่องจากสารที่รวมอยู่ใน ควันที่ผู้สูบบุหรี่หายใจออกนั้นไม่ปลอดภัยมากไปกว่าคนที่เขาสูบเองและรับนิโคตินและอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งรวมอยู่ในบุหรี่ที่จุดไฟ

สูบบุหรี่

ความสามารถในการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นอยู่กับ:
- เพศ อายุ สถานะสุขภาพ;
สภาพความเป็นอยู่ (ภูมิอากาศที่อยู่อาศัย);
ภาวะเศรษฐกิจ
(อาหาร, เครื่องนุ่งห่ม, การทำงาน, การพักผ่อน);
การมีนิสัยที่ดี
(สุขอนามัย, การแข็งตัว);
ขาดนิสัยที่ไม่ดี
(การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ติดยา ใช้ชีวิตอยู่ประจำ
)

ความเชื่อมโยงที่สำคัญในวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีคือการขจัดนิสัยที่ไม่ดี: การ
สูบบุหรี่,
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์,
ยาเสพติด
ผู้ที่ละเมิดสุขภาพเหล่านี้เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ลดอายุขัยลงอย่างมาก ลดประสิทธิภาพและส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนรุ่นใหม่และ สุขภาพของลูกในอนาคตของพวกเขา

เลิกนิสัยไม่ดี

ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสุขภาพนั้นไม่ธรรมดา...

คุณสามารถตั้งชื่อสัญญาณดังกล่าวของการปรากฏตัวของผู้ติดยา:
สีซีด, รู
ม่านตากว้างผิดปกติ, เหมือน
หน้ากาก, ไร้การแสดงออกทางสีหน้า,
ใบหน้าแช่แข็ง, เยื่อเมือกแห้ง, มือสั่นด้วยเส้นเลือดที่เจาะทะลุและอักเสบ,
หาวและจามบ่อย,
บล็อกจมูกที่มีน้ำมูกอย่างต่อเนื่อง
ผลที่ตามมาของการพึ่งพาอาศัยกันทางพยาธิวิทยา:
- ซึม
เศร้า - ปวด
หัว - ความเศร้าโศก - นอนไม่ หลับ - แขนขา
สั่น

ติดยาเสพติด

-อาบน้ำอุ่นทุกวันก่อนนอน
- ล้างเท้าก่อนเข้านอน
- เปลี่ยนถุงเท้า, ถุงน่อง, ถุงน่อง, ชุดชั้นในทุกวัน
บำรุงผิว

ไม่ธรรมดา…» ชื่อเรื่อง=»สามารถตั้งชื่อสัญญาณต่อไปนี้ของการปรากฏตัวของผู้ติดยาได้: -
เคารพ…» ชื่อ=»สัญญาณต่อไปนี้ของสุขภาพจิตของบุคคลสามารถระบุได้:
ความเพียงพอของโภชนาการ;

ขอแนะนำให้แปรงฟันวันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 3 นาที</p> <p>สุขภาพส่วนบุคคล<br>ทางกายภาพ<br>จิตวิญญาณและ<br>สาระสำคัญของสังคม<br> </p> <div > <p>แนะนำให้สระผม 1-2 ครั้งทุกๆ 7-10 วัน แม้ว่าความถี่ในการสระผมจะขึ้นอยู่กับประเภทของเส้นผมมากกว่า</p> <p>สุขอนามัยร่างกาย<br>การดูแลเส้นผม< /p> </div > <p>โภชนาการจิต...

ความสามารถในการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นอยู่กับ: - เพศ อายุ สภาพ ...

การมีรูปร่างที่ดีหมายถึงสามารถทำงานประจำวันได้อย่างร่าเริง กระฉับกระเฉง และไม่เมื่อยล้าเกินควร รักษาพลังงานให้เพียงพอสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง และเอาชนะความยากลำบากที่คาดไม่ถึงของชีวิตได้สำเร็จ

การออกกำลังกาย

"สุขภาพ

"อาหาร

การมีรูปร่างที่ดี หมายถึง ร่าเริง กระฉับกระเฉง และ...

ขนาด สไตล์ และความแข็งของพื้นรองเท้าต้องไม่รบกวนการทำงานทางกายวิภาคของเท้า ทางที่ดีควรเลือกรองเท้าที่เหมาะสมกับขนาด รองเท้าก็เหมือนกับเสื้อผ้าที่ต้องระบายอากาศ ตากให้แห้ง และดูแลด้วยความระมัดระวังทุกวัน

สุขอนามัยรองเท้า

สุขภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และสังคม ไม่ใช่แค่การไม่มีโรคหรือความทุพพลภาพเท่านั้น
การปกป้องสุขภาพของตนเองเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในทันที เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะส่งต่อไปยังผู้อื่น ท้ายที่สุดมันมักจะเกิดขึ้นที่คนที่มีวิถีชีวิตที่ไม่ถูกต้อง นิสัยไม่ดี ไม่ออกกำลังกาย การกินมากเกินไปทำให้ตัวเองตกอยู่ในภาวะหายนะเมื่ออายุ 20-30 ปีและจำยาได้เท่านั้น
วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีเป็นวิถีชีวิตที่ยึดหลักคุณธรรม จัดระเบียบ คล่องแคล่ว ว่องไว แรงงาน ผ่อนปรน และในขณะเดียวกันก็ปกป้องจากผลเสียของสิ่งแวดล้อมทำให้สามารถรักษาสุขภาพทางศีลธรรม จิตใจ และร่างกายได้จนถึงวัยชรา .

ต้องลุกขึ้น…. onclick="aa_changeSlideByIndex(20, 0, true)">

ในกรณีที่สังเกตได้จากการทำงานหนักเกินไปและการทำงานหนักเกินไปของบุคคลนั้นไม่ใช่ตัวเองที่มีความผิด ...

ตำนานเกี่ยวกับประโยชน์ของแอลกอฮอล์<br /> งานหลัก ...

ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับเสื้อผ้ามุ่งเป้าไปที่...
สีซีด

วิถีชีวิตที่ มีสุขภาพดี ระบบ
การทำงาน
และ การ
พักผ่อน
สุขอนามัยโภชนาการ ที่
เหมาะสมสุขภาพจิตความต้านทานโรคการออกกำลังกาย การปฏิเสธนิสัยที่ไม่ดี
-respect for…” onclick=”aa_changeSlideSlideByIndex(10, 0, true)”>
1. แอลกอฮอล์ช่วยแก้หวัด

แนะนำให้สระผม 1-2 ครั้ง ใน 7-10 วัน แม้ว่าความถี่ในการสระผมจะขึ้นอยู่กับ...

สุขภาพ คือ สภาวะที่สมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ และสังคม...
ระเบียบชีวิตการทำงาน
2. แอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น…» title=»ตำนานเกี่ยวกับประโยชน์ของแอลกอฮอล์

ในกรณีที่สังเกตพบว่าการทำงานเกินกำลังและการทำงานหนักเกินไปของบุคคลนั้น ไม่ใช่งานที่ต้องโทษ แต่เป็นโหมดการทำงานที่ผิด
จำเป็นต้องกระจายกำลังอย่างถูกต้องและชำนาญในระหว่างการปฏิบัติงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ การทำงานที่สม่ำเสมอและเป็นจังหวะจะทำให้เกิดประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานมากกว่าการเปลี่ยนช่วงเวลาหยุดทำงานด้วยช่วงเวลาที่เร่งรีบและเข้มข้น

โหมดการทำงานและการพักผ่อน

ต้องลุกขึ้น…. title="สุขภาพเป็นจุดสุดยอด

การเชื่อมโยงที่สำคัญในวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีคือการขจัดนิสัยที่ไม่ดี:<br /> สาระสำคัญทางสังคมร่างกายของเขา

"ส่วนตัว

ขนาด สไตล์ และความแข็งแกร่งของพื้นรองเท้าต้องไม่รบกวนการทำงานของกายวิภาค...
-daily…» title=»-อาบน้ำอุ่นทุกวันก่อนนอน;

สุขภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และสังคม ไม่ใช่...

"สามารถ

สุขภาพกายส่งผลต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณ และการควบคุมทางจิตวิญญาณให้ระเบียบวินัยที่จำเป็นในการรักษาสุขภาพร่างกาย และร่วมกันส่งผลต่อสุขภาพทางสังคมและสร้างความผาสุกทางสังคม

เด็กสุขภาพดีเติบโตในครอบครัวกีฬา

บทที่ 7

สุขภาพทางวิญญาณนั้นมาจากกระบวนการคิด ความรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัวและการปฐมนิเทศในนั้น สุขภาพทางจิตวิญญาณเกิดขึ้นได้จากความสามารถในการอยู่ร่วมกับตนเอง กับญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง และสังคม ความสามารถในการทำนายและจำลองเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อสร้างรูปแบบพฤติกรรมของตนเอง

มันน่าสนใจ

สุขภาพส่วนบุคคลของบุคคล แก่นแท้ทางร่างกาย จิตวิญญาณ และสังคมของเขา

 

สุขภาพกายได้รับการประกันโดยการเคลื่อนไหวร่างกาย โภชนาการที่สมเหตุผล การแข็งตัวและการทำความสะอาดร่างกาย การผสมผสานที่สมเหตุสมผลของการใช้แรงงานทางร่างกายและจิตใจ เวลาและความสามารถในการผ่อนคลาย การยกเว้นจากการใช้แอลกอฮอล์ ยาสูบ และยาเสพติด

สุขภาพทางวิญญาณ ร่างกาย และสังคมเป็นองค์ประกอบสำคัญสามประการของสุขภาพที่ต้องอยู่ในความสามัคคีปรองดอง ซึ่งทำให้มั่นใจได้ถึงสุขภาพของมนุษย์และความเป็นอยู่ที่ดีในระดับสูง

สุขภาพส่วนบุคคลคือสุขภาพของสมาชิกทุกคนในสังคม ปัจจุบันแนวคิดเรื่องสุขภาพได้รับการลงทุนด้วยความหมายที่กว้างกว่าการไม่มีโรค ซึ่งรวมถึงความสามารถในการทำกิจกรรมของบุคคลที่ช่วยให้เขาพัฒนาชีวิต สร้างความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น และบรรลุการตระหนักรู้ในตนเองในระดับที่สูงขึ้น

เพื่อพิสูจน์ความคิดหลัง ให้เรากลับไปอ่านคำกล่าวของนักพูดชาวโรมันโบราณ Mark Tullius Cicero นี่คือสิ่งที่เขาเขียนไว้ในบทความเรื่อง “On Duties”: “ก่อนอื่น ธรรมชาติได้ให้ทุกสปีชีส์ของสิ่งมีชีวิตมีความปรารถนาที่จะปกป้องตนเอง เพื่อปกป้องชีวิตของพวกเขา นั่นคือ ร่างกายของพวกเขา เพื่อหลีกเลี่ยงทุกสิ่งที่ดูเหมือนเป็นอันตราย เพื่อให้ได้มาซึ่งทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิต: อาหาร ที่พักพิง และอื่น ๆ ความปรารถนาร่วมกันของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่จะรวมกันเพื่อผลิตลูกหลานและดูแลลูกหลานนี้ แต่ความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างมนุษย์กับสัตว์ร้ายก็คือ สัตว์ร้ายเคลื่อนที่ได้ไกลเท่าที่ประสาทสัมผัสของเขาเคลื่อนตัวเขา และปรับให้เข้ากับสภาพรอบตัวเขาเท่านั้น โดยคิดถึงอดีตและอนาคตเพียงเล็กน้อย ตรงกันข้าม บุคคลผู้มีเหตุผล ทำให้เขาเห็นลำดับเหตุการณ์ มองเห็นสาเหตุ และเหตุการณ์และวัตถุก่อนหน้านี้ไม่รอด เขาเปรียบเทียบปรากฏการณ์ที่คล้ายคลึงกันและเชื่อมโยงอนาคตอย่างใกล้ชิดกับปัจจุบัน มองเห็นวิถีชีวิตทั้งหมดได้ง่ายและเตรียมตัวสำหรับตัวเอง ทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เหนือสิ่งอื่นใด มนุษย์มีแนวโน้มที่จะศึกษาและค้นคว้าความจริง

ดังนั้นความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลจึงเป็นแนวคิดที่กำหนดสุขภาพของเขา ความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายจิตใจและสังคมของเขา เป็นไปไม่ได้ที่จะได้ภาพที่สมบูรณ์ของสุขภาพของมนุษย์โดยไม่คำนึงถึงระดับของอิทธิพลที่มีต่อกระบวนการทางจิต ชีวภาพและสังคมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและความสามารถของเขาในการปรับตัวเข้ากับพวกเขา ไม่มีโรคใดจำกัดอยู่แค่ร่างกายหรือจิตใจเท่านั้น มนุษย์ซึ่งแตกต่างจากสัตว์อื่นๆ ในโลก ล้วนมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นสิ่งมีชีวิตทางสังคม ซึ่งหมายความว่าเขามีสุขภาพทางชีววิทยา (ทางกายภาพ) จิตวิญญาณ และสังคม ในขณะเดียวกัน พื้นฐานของสุขภาพก็มีองค์ประกอบทางจิตวิญญาณเพิ่มมากขึ้น

โปรดทราบว่าความเป็นอยู่ที่ดีเกี่ยวข้องกับทุกด้านของชีวิตของบุคคล ไม่ใช่แค่สภาพร่างกายของเขาเท่านั้น ความเป็นอยู่ที่ดี ทางจิตวิญญาณสัมพันธ์กับจิตใจของบุคคล สติปัญญา อารมณ์ ความเป็นอยู่ที่ดี ทางสังคมสะท้อนถึงความสามารถของบุคคลในการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมจริง (ธรรมชาติ มนุษย์สร้างขึ้น สังคม) ความเป็นอยู่ที่ดี ทางกายภาพนั้นสัมพันธ์กับความสามารถทางกายภาพของบุคคลด้วยความสมบูรณ์ของร่างกายและอายุขัยของเขา

จบ >>>


thoughts on “Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *