ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ

ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ

🖎 👄✍👂👋🖓🖒 👎👍👌🖖🤘🖑 🖐✊✋👊✌👇🖕👆☝👉👈💪ਦਿਲ
➳ ღ ❥ ❤ ♥ ❢ ❦ ❧ ☜♡☞ ❣

ਤੀਰ:
← ↑ → ↓ ↔ ⇐ ⇒ ↕

ਰਾਸ਼ੀ ਚਿੰਨ੍ਹ:
♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓

ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ:
☀ ☁ ☂ ☃☼ ☽ ★☆ ☾ ℃ ℉ ﻩﻩﻩ * ﻩ * ﻩﻩﻩ ☀-'๑'- ☁ϟ ☂☃⁂ ☼ ☽ ☾ ✩ ♪ ♫ ♄ ♄ ♄ ♄ ♄ ✭
✮ ☇♂‍♀

ਸ਼ਤਰੰਜ:
♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟

ਮਸਤੀ :
♠ ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧

ਸੰਗੀਤਕ ਸੰਕੇਤ, ਸੰਗੀਤ, ਬਰਾਬਰੀ:
♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ ☊ .ιllιlι.ιl.

ਹਾਇਰੋਗਲਿਫਸ :
_
_

ਦਸਤਖਤ:
● • ▪ ▫▀▄▀▄ ▀▄〄 ™〄 ™〄 ™☫〔 ™☫ ™〄 ™⊗〔 ™☫ ™⊗〔 ™
☯ ☮〄〙⊗⊗⊗⊗ ☄ ☣ ☢ ☸ ☠ ☪®⊕ ™ⓐ〔 ™ⓐ ™⊗ ™⊗ ™⊗〔 ™ⓐ ™⊗ ™⊗ ™⊗ ™⊗ ™ⓐ ™⊗ ™⊗ ™ⓐ ™ ✡
™ⓐ ™ ™ⓐ ™ ®ⓐ ™ ® ®ⓐ ™ ™ ™ ⚠-
_ ♻_
_ ☎_ ✈
_ ✒ ✂ ✉ ✔_ ✖_ ☑_
-
_
_ ∝

ਤੀਰ:
▲ △ ▶▼ ∇ ◀◁⌫ ➣ ➣ ⋩ ⋭ ⋭ ⋭ ⋭ »« ⋖ ⋗ ⇒
↔ ↔ » ⋭ ⋭» ⋗ ⇒ ⇒ ⇒⋭ ⇕⋭ ⇚ ⇖ ⇖⇕ ⇒⇖ ⇖⇓ ⇚ ⇚ ⇚ ⇚ ⇚ - _ ↕↖↗↘↙➡


ਕਰਾਸ , ਕਰਾਸ , ✝ਬਰਫ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ , ✡ਫੁੱਲ ༓ ✱ ✲ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❂ ❃ ❊ ❅ ❆ ❈ ❉ ❊ ❋✖☦
✳ ✴❄❇

ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚਿਹਰੇ
_
˜˜ ✿ ₪ ▲ =:^_^:=


☎

ਅਰਬੀ ਅੱਖਰ - ਅਰਬੀ
ਅੱਖਰ

ت ث ج ک د ܓ ا

ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਅੱਖਰ - ਅਰਮੀਨੀਆਈ Ff
ਅੱਖਰ
ਯੂਨਾਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ - ਯੂਨਾਨੀ
ਵਰਣਮਾਲਾ _ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω
ਜਾਰਜੀਅਨ ਅੱਖਰ -
ਜਾਰਜੀਅਨ ਵਰਣਮਾਲਾ


ਇਬਰਾਨੀ —
ਇਬਰਾਨੀ

Кирилица —
_
ਸਿਰਿਲਿਕ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ — ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ
(Ҁ) (Ѹ) Ѡ (Ѿ) (Ѻ) Ѣ ІA Ѥ ІѢ
Ѧ Ѫ Ѩ Ѯ Ѱ Ѳ Ѵ (Ѷ)

ਗੈਰ-ਸਲਾਵਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ — ਗੈਰ-ਸਲਾਵਿਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ Ӳ
Ӱ Ł Ü Ұ H Һ Ҵ Ӵ Ж Ӌ Ҹ Ӹ Ҍ

ਉਲਟਾ ਅੱਖਰ — ਉਲਟੇ ਅੱਖਰ
¿ ¡ ˙ ' ʁ o є q
| qqmm Һ ц
х ф ʎ ʟ ɔ du o n w
v ʞ ņ n ɛ j ǝ ǝ 6
ɹ ʚ 9 ɐ z ʎ x ʍ ʌ
n ʇ s ɹ bdou
ɯ l ʇ ɝ ɹ bdou ɯ l ʇ ɝ p ɔ ɔ

ਚੱਕਰ , ਆਰਕਸ ,
ਅਰਧਕਤਾ


ਵਰਗ , ਹੀਰੇ , ਆਇਤਕਾਰ - ਵਰਗ , ਆਇਤਕਾਰ,
ਹੀਰੇ ◆ ◇ ◈ ◊


▪ ▫

ਤਿਕੋਣ , ਕੋਣ -
ਤਿਕੋਣ , ਕੋਣ

▶
◀✖

ਸਤਰਾਂ - ਲਾਈਨਾਂ
‖ »
»
|
| ‑ ‒ – — ― †‡


ਫਰੇਮਜ਼ - ਫਰੇਮਜ਼
┌┌┍ ┏┏ ┐ ┐ └┘ ┞├ ┣├ ┨┧ ┭┧ ┱┭ ┶┭ ┮┲ ┸┱

┲ ┲ ┲┱ ┲┲┲ ┳
┵ ┶ ┱ ┲ ┸ ┳ ┵ ┶ ┱ ┲ ┸
┳ ┯
-
_
_
_
_

ਵਪਾਰਕ
™ ©® ¢$€¥£₴

ਗਣਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ
‰ ‱ ∀ ∂ ∃ δ ∄ ∅
∉ ε∎
α - α - α - ƒ∤ ƒ ∪ ƒ ƒ ƒ ƒ L∮ ∮ ∰ ∱ ∱ ∲ ∻ ∻ ∻ ∵ ∵ ≄ ≅≅ ≉≎ ≎≎ ≘≐ ≘≕ ≗≙ ≗≙ ≔≙ ≔≙ ≔≙ ≔≔ ≔ ≔ ≕≔ ≗≔ ≔ ≔≔ ≔ ≔ ≔≘ ≗ ≕ ≔ ≕ ≕ ≗ ≕ ≕ ≕ ≕ ≕ ≕ ≕ ≕≗ . ≡ _ _ _ _ . ⊋ _ _ . ⊺ _ _ _ ⋝ ⋞ ⋟ ⋠ ⋡ ⋢ ⋝ ⋤ ⋥ ⋦ ⋧ ⋨ ⋩ ⋪ ⋫ ⋬ ⋭ ⋨ ⋩ ⋪ ⋫ ⋬ ⋭ ⋮


ਸਪੈਲਿੰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ — ਚਿੰਨ੍ਹ
ਸਪੈਲਿੰਗ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩־ֿ ׀ׂ ׃ ‚ „ … ' » ” • § ¨ « » ¬ ¶ · ¸ – — ˜ ! » & ' ( ) *, — . / ‐ ‒ – ― ‖ ‗ ' ‚ ‛ » ” „ ‟ †‡•‣ ․ . _ _ _ _ _ _ _ * _ _


‼

ਗਿਣਤੀ -
ਸੰਖਿਆਵਾਂ
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑵ ⑶⑶ ⑷⑷ ⑹⒄ ⒅¼ ⅕⅝ ⅱ⅞ ⅱ⅞ ⅱ⅘ ⅴ⅗
ⅳ⅗ ⅲ
ⅳⅱ ⅲⅱ ⅲⅲⅲ My ⅵⅵ ⅱⅱ ⅸⅸ ⅴ ⅶ ⅶ ⅷ ⅸ ⅸ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅴ ⅻ ⅻ ⅴ ⅻ ⅻ ⅻ ⅻ ⅻ ⅻ ⅻ ⅻ ⅻ ⅻ ⅻ ⅻ ⅻ ⅻ ⅻ ⅻ ⅻ ⅻ ⅻ ⅻ ⅻⅻ ii viii viii ixx ⒎i ₆ii ₆₆ ₉₇ ₉ ¹₉ ²₇ ₉ ₉ ₉ ₉ ₉ ₉ ₉₇ ³₇
)
_
_
_
_
_
͜ʖ
͡ᵔ
(
)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
-
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ ✪㉨✪)
|◔◡◉|
(⊙ω⊙)
(◑‿◐)
(╯3╰)
╘[◉﹃◉]╕
o(╥﹏╥)o
\ (•◡•) /
(づ ̄ ³ ̄)づ
( ́◕◕◕◐ ) `)
(●'ω`●)
(;一_一)
(/) (°, °) (/)
☜(˚▽˚)☞
ლ(´ڡ`ლ)
ლ(ಠ益ಠლ)
ლ(╹◡╹ლ)
ლ (╹◡╹ლ) ლ(̗) ౪◟◉
‵ヾ(⌐■_■)ノ♪
(◕‿◕)
| (• ◡•) |
(❍ᴥ❍ʋ)
┬──┬ ノ(゜-゜ノ)
(゜-゜ノ) (゜-゜ノ) (゜-゜ノ) ┻━┻ ♪└|∵|┐♪ └
|∵|┘♪┌ |
∵ »»I»»I»»]>——– ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ… █████[][][][][] 50% *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡_| ̡̡̡̡̡̲̲̲̲̲̲̲̲̲͡͡͡͡͡͡͡▫

ヾ(⌐■_■)ノ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
A — Ꭿ 凡 Ꮨ ∀ ₳ Ǻ ǻ α ά Ά ẫ Ắ ắ ុ ằ ẹ Ẵ ẵ Ä ª Å À Á Á Â å ã À À À Á Â å ã Ƶ ư Á ḏ å â Ƶư á
BḬ
Ꭼ — ℭ ℂ Ç ¢ ç Č Ċ ĉς Ĉ ć Ć č Ḉ ḉ ⊂ Ꮸ ₡ ¢
D — Ɗ Ď ď đ ð ∂ ₫ þ þě
— ℯℯ £ Ēê É ∑ Ế Ề Ể Ễ é ε Є є έ ε
F — ℱ ₣ ƒ ∮ Ḟ ḟ ჶ ᶂ φ╒ G — Ꮹ
Ꮆ ℊ ǎ Ꮹ Ꮆ ℊ ǎⲍ ġ⃝ĝ ĝ Ğ
Ꮹ _ _ Ќ k ќ ķ Ķ Ҝ ҝ ἔ ᶄ L — ℒ ℓ Ŀ ŀ £ Ĺ ĺ Ļ ļ λ ₤ Łł ľ Ľ Ḽ ḽ Ł ľ Ľ Ḽ ḽ ȴ ᏝᏝ MṸη —ʀᏕᏕᏕᏕ — ȴ ᏝᏝ MṸη ή ŋ P _ _ — ℙ ℘ þ Þ ρ Ꭾ Ꮅ 尸 Ҏ ҏ ᶈ ₱ k
Q — ℚ q Q ᶐ Ǭ ǭ ჹ
R — ℝ ℜ ℛ ℟ ч ř Ř ŗ Ŗ ŕ Ŕ ᶉ Ꮢ 尺S —
Ꮥ Ṧ ṧ ȿ ŝ Ś Ś $ Šₜ ȿ Ś § Ű Śₜ ṧ ȿ Śₜ $ _ _ _ _ _ — ɣ Ꭹ Ꮍ Ẏ ẏ ϒ ɤ ¥ りZ — ℤ ℨ ჳ 乙 Ẑ ẑ ɀ Ꮓ


❤💓💔💕💖💗💘💙💚💛💜💝💞💟- _ _ _ ☺_ 😄 😃 😀 😊 ☺ 😌 😔 😁 😳 😛 😰 😓 😴 😎 😷 😕 😯 😶 👩 👨 👧 🙀 😹 😿 ✨ 🌟 💫 💥 😾 👴 😵 😵 😩 😔 😊 ☺ 😉 😍 😘 😗 😚 😙 😝 😝 😥 😪 😭 😂 😢 😣 😞 😒 😌 😔 😩 😲 😫 😨 😱 😠 😡 😤 😖 😆 😋 😐 😬 😮 👿 😈 😧 😦 😟 😲 😵 😇 😏 👲 😑 👳 👮 👷 💂 👶 👦 😼 😽 😻 😸 😺 👸 👼 👱 👵 👴 👩 👩 🙀 😿 😾 💢 👹 👺 🙈 🙉 🙊 💀 👽 💩 🔥 👅 👃 👂 👀 💨 💤 💦 💢 💥 💫 🌟 ✨ 👄 👎 👎 👌 👊 ✊ ✌ 👋 👆 👇 👉 👈 🙌 🙏 ☝ 👏 💪 🚶 👭 💃 👫 👪 👬 💏 💑 👯 🙆 🙅 💁 🙋 💆 💇 💅 👰 🙎 🙍 🙇 🎩 👑 👒 👟 👞 👡 👢 👕 👕 👔 👗 👗 🎽 👙 💼 👘 👖 👟 💔 👜 👝 👓 👓 👔 👚 💄 💛 💋 💌 💘 💞 💕 💙 💜 ❤ ❤ 💚 💔 💔 💗 💗 💓 💓 💕 💕 💞 💖 💘 💌 💋 💍 💎 👤 👥 💬 👣 💭 🐶 🐗 🐺 🐵 🐱 🐒 🐭 🐴 🐹
☘🎄 🎅 ☃ 🎇 🎆 📦 🎁 🍊 🎉 ✨_ 📅 ❄_ 👯 🍷_ ⚫_ ✴ ✳_ 🍓_ ♨_ ☣_ ▪ ▫*
_ ☎_ ✈_ ✒✂✉✔_ ✖_ ☑_

ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਖਰ, ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਜਾਂ ਟੈਪ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਾਂ (1/4, 1/2 ਅਤੇ 3/4) ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ (¼, ½, ¾) ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਕੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ (1/3, 2/3, 1/5, ਆਦਿ), ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਮਿਲਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਬੰਦ ਚੁਣੋ।

ਉਸ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਡਬਲ-ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਟੈਪ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਖਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਫੌਂਟ ਜਾਂ ਸਬਸੈੱਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੈੱਕ ਮਾਰਕ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ ਇਸ ਥਰਿੱਡ ਵਿੱਚ.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਲੇਆਉਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਲੇਆਉਟ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ।

ਸਬਗਰੁੱਪ ਡ੍ਰੌਪ-ਡਾਉਨ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਫਾਰਮ ਚੁਣੋ।

"Iz" ਖੇਤਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ASCII ਅੱਖਰ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ-ਰਿਪਲੇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਮਿਲਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ: ਸਵੈ-ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੈਕਬਾਕਸ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਕੀਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟਾਂ ਵਿੱਚ।

ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਅੰਸ਼, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਖਰ, ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੌਂਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਫੌਂਟਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਐਲੀਫੈਂਟ ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਰਦਾਨਾ ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਹੀ ਫੌਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

 

ਚੈੱਕਬਾਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ASCII ਅਤੇ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰਣੀ

"Iz" ਖੇਤਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖਰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ

ਯੂਨੀਕੋਡ

ਭਿੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਣਿਤਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਟ ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਚੁਣੋ।

ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

"ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ" ਟੈਬ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ "ਇਨਸਰਟ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੋਡ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਖਰ ASCII ਜਾਂ ਯੂਨੀਕੋਡ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਲਈ ਕੋਡ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਨੂੰ ਰੀਡੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਮਿਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਉਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਨੋਟ: ਸਾਰੇ ਫੌਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਆਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੌਂਟ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੰਖਿਆ ਆਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੌਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਲੀਬਰੀ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

CTRL + SHIFT + ~: ਤੁਹਾਨੂੰ 'a' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ã ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਕੋਡ ਅਤੇ iz ਵੇਖੋਗੇ:. ਅੱਖਰ ਕੋਡ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ iz: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ iz: 'ਯੂਨੀਕੋਡ (ਹੈਕਸ)' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਖਰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਹੈ। ਜੇਕਰ iz: 'ਪ੍ਰਤੀਕ (ਦਸ਼ਮਲਵ)' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ASCII ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਮ ਭਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅੰਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 8/9, ਤੁਸੀਂ ਅੰਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਟੈਕਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

CTRL+SHIFT+: ਤੁਹਾਨੂੰ 'u' ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ü ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

"ਇਨਸਰਟ" ਟੈਬ 'ਤੇ "ਸਿੰਬਲ" ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਡਬਲ-ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੱਖਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ:

ਟੈਬ > ਚਿੰਨ੍ਹ > ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਦਰਾ (¥), ਸੰਗੀਤ (♫), ਜਾਂ ਝੰਡਾ ( ✔)

ਟੈਬ > ਚਿੰਨ੍ਹ > ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਜਾਓ।

CTRL + SHIFT + ALT +? ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ¿

ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚੁਣੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚੁਣੋ।

ਸੰਕੇਤ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਖਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਦਬਾਓ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੁੰਜੀ ਸੁਮੇਲ ALT + CTRL + C ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਚਿੰਨ੍ਹ (©) ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ASCII ਅਤੇ ਯੂਨੀਕੋਡ ਅੱਖਰ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ ASCII ਅਤੇ ਯੂਨੀਕੋਡ ਅੱਖਰ ਇੰਕੋਡਿੰਗ ਵਿੱਚ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੌਂਟ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ Segoe UI ਸਿੰਬਲ ਫੌਂਟ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਫੌਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੂਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੌਂਟ ਚੋਣਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਸੰਕੇਤ: Segoe UI ਸਿੰਬਲ ਫੋਂਟ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕੋਡ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੁਝਾਅ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫੌਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ 365 ਵਰਡ 2021 ਵਰਡ 2019 ਵਰਡ 2016 ਵਰਡ 2013 ਵਰਡ 2010 ਵਰਡ ਸਟਾਰਟਰ 2010 ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ... ਘੱਟ

ASCII

ਟੈਬ > ਚਿੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਚੈਕਲਿਸਟ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਲੇਖ Word ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਕਲਿਸਟ ਬਣਾਓ।


thoughts on “ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *